Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK trang 44)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Hướng dẫn giải

Có thể thấy môi trường trong ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể. Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57

Các câu hỏi cùng bài học