Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 (SGK lớp 6 trang 35)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế, xã hội của cư dân Lạc Việt?

Hướng dẫn giải

Những nét mới về tình hình kinh tế, xã hội của cư dân Lạc Việt :
- Kinh tế:
+ Công cụ sản xuất, đồ đựng, đồ trang sức đều phát triển hơn trước.
+ Đồ đồng gần như thay thế đồ đá.
- Xã hội :
+ Sự phân công lao động hình thành + Sự xuất hiện làng, bản (chiềng, chạ) và bộ lạc.
+ Chế độ phụ hệ dần dần thay thế chế độ mẫu hệ.
+ Bắt đầu có sự phân hóa giàu - nghèo.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học