Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính :

5 + 4 =             1 + 6 =            4 + 2 =               9 + 1 =             2 + 7 = 

9 - 5 =              7 - 1 =             6 - 4 =               10 - 9 =              9 - 2 = 

9 - 4 =              7 - 6 =             6 - 2 =               10 - 1 =              9 - 7 =  

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Tính nhẩm giá trị của phép cộng rồi điền nhanh kết quả của hai phép tính trừ liên quan.

Cách giải :

5 + 4 = 9            1 + 6 = 7           4 + 2 = 6            9 + 1 = 10            2 + 7 = 9

9 - 5 = 4             7 - 1 = 6            6 - 4 = 2             10 - 9 = 1             9 - 2 = 7

9 - 4 = 5             7 - 6 = 1            6 - 2 = 4              10 - 1 = 9            9 - 7 = 2 

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:14

Các câu hỏi cùng bài học