Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:30

Lý thuyết

Câu hỏi

 Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Từ ba số đã cho, viết bốn phép tính cộng, trừ liên quan.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:30

Các câu hỏi cùng bài học