Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

36 + 12 =                      65 + 22 =

48 - 36 =                      87 - 65 =

48 - 12 =                      87 - 22 = 

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:25

Các câu hỏi cùng bài học