Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Kiểm tra cách đặt tính và tính của các phép toán đã cho rồi điền đ hoặc s vào ô trống.

- Đặt tính : Các chữ số cùng hàng cần được viết thẳng cột với nhau.

- Tính : Cần trừ lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:54

Các câu hỏi cùng bài học