Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm:

30 + 6 =           60 + 9 =             52 + 6 =               82 + 3 =

40 + 5 =           70 + 2 =             6 + 52=                 3 + 82 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tính nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

30 + 6 = 36             60 + 9 = 69         52 + 6 = 58              82 + 3 = 85

40 + 5 = 45             70 + 2 = 72         6 + 52= 58               3 + 82 = 85

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:34

Các câu hỏi cùng bài học