Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

- Đọc các số có trong dãy số trên.

Cách giải :

a) Đọc các số lần lượt là:

81, đọc là tám mươi mốt.

82, đọc là tám mươi hai.

84, đọc là tám mươi tư.

85, đọc là tám mươi lăm.

86, đọc là tám mươi sáu.

87, đọc là tám mươi bảy.

88, đọc là tám mươi tám.

89, đọc là tám mươi chín.

b) Đọc các số lần lượt là:

89, đọc là tám mươi chín.

91, đọc là chín mươi mốt.

92, đọc là chín mươi hai.

93, đọc là chín mươi ba.

94, đọc là chín mươi tư.

95, đọc là chín mươi lăm.

96, đọc là chín mươi sáu.

98, đọc là chín mươi tám.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:59

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm