Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:47

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

8  + 1 =            7 + 2 =             6 + 3 =                 5 + 4 =

9 - 1 =              9 - 2 =              9 - 3 =                  9 - 4 =

9 - 8 =              9 - 7 =              9 - 6 =                   9 - 5 =

Hướng dẫn giải

8  + 1 = 9         7 + 2 = 9               6 + 3 = 9                   5 + 4 = 9

9 - 1 = 8           9 - 2 = 7                9 - 3 = 6                    9 - 4 = 5

9 - 8 = 1           9 - 7 = 2                9 - 6 = 3                    9 - 5 = 4

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:47

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm