Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:17

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm \(x\):

a) 300 + \(x\) = 800 

    \(x\) + 700 = 1000

b) \(x\) - 600 = 100

   700 - \(x\) = 400.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Cách giải :

a) 300 + \(x\) = 800

              \(x\) = 800 - 300

              \(x\) = 500

    \(x\) + 700 = 1000

              \(x\) = 1000 - 700

              \(x\) = 300

b) \(x\) - 600 = 100

             \(x\) = 100 + 600

             \(x\) = 700

    700 - \(x\) = 400

             \(x\) = 700 - 400

             \(x\) = 300

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:17

Các câu hỏi cùng bài học