Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Hai vợ chồng làm cách nào để thoát nạn lụt ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời :

Để thoát nạn lụt, hai vợ chồng lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày, bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết hạn bảy ngày mới chui ra.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:35

Các câu hỏi cùng bài học