Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 17:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Số ?

a) 400; 500; ...;...; 800; 900;...

b) 910; 920; 930;...; ...; ...; 970;...;990;....

c)212; 213; 214;...;....;217; 218;...;....;...;

c) 693; 694; ....;....;...;701.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi các số tròn trăm; tròn chục hoặc các số liên tiếp rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

a) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

b) 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000

c) 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221

d) 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 17:11

Các câu hỏi cùng bài học