Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 So sánh số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Cách giải :

110 < 120                          130 < 150

120 > 110                          150 > 130

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:25

Các câu hỏi cùng bài học