Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:32

Lý thuyết

Câu hỏi

Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 của truyện, chú ý những câu hỏi của Bác dành cho các em học sinh.

Trả lời :

Bác hỏi các em học sinh :

- Các cháu chơi có vui không?

- Các cháu ăn có no không?

- Các cô có mắng phạt các cháu không?

- Các cháu có thích ăn kẹo không ?

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:32

Các câu hỏi cùng bài học