Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình nào đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông có trong mỗi hình và tìm \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông đó.

- Đếm số ô vuông đã tô, nếu bằng với giá trị vừa tính được thì hình đó có \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông đã được tô màu.

Cách giải:

Hình A có \(10\) ô vuông.

Ta có: \(10:5=2\) và hình A có đúng \(2\) ô vuông được tô màu,

Hình B có \(15\) ô vuông.

Ta có: \(15:5=3\) nhưng hình B đang có \(5\) ô vuông được tô màu.

Hình C có \(15\) ô vuông.

Ta có: \(15:5=3\) và hình C có đúng \(3\) ô vuông được tô màu.

Hình D có \(20\) ô vuông.

Ta có: \(20:5=4\) mà hình đã tô màu \(5\) ô vuông.

Vậy hình A và hình C là hình đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\)  số ô vuông.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:11

Các câu hỏi cùng bài học