Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số tổ đã cho.

Cách giải :

Số học sinh trong mỗi tổ là:

24 : 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:46

Các câu hỏi cùng bài học