Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm:

 2 x 6 =               2 x 8 =                  2 x 2 =                         2 x 1 =

12 : 2 =              16 : 2 =                  4 : 2 =                         2 : 2 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Nhẩm giá trị của phép nhân 2 rồi tìm giá trị của phép chia tương ứng.

Cách giải :

 2 x 6 = 12              2 x 8 = 16             2 x 2 = 4                         2 x 1 = 2

12 : 2 = 6              16 : 2 = 8               4 : 2 = 2                         2 : 2 = 1

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:41

Các câu hỏi cùng bài học