Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Tìm giá trị của phép nhân hai thừa số đã cho ở mỗi cột rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Cách giải :

Điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải như sau: 12, 45, 32, 21, 40, 27, 14, 16.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:35

Các câu hỏi cùng bài học