Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau :

Hướng dẫn giải

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được : sông

b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi : suối

c) Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : hồ

(suối, hồ, sông)

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:12

Các câu hỏi cùng bài học