Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:10

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết phép nhân (theo mẫu):

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20                                        Mẫu 4 x 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.

Hướng dẫn giải

b) 9 x 3 = 27

c) 10 x 5 = 50

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:10

Các câu hỏi cùng bài học