Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:01

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

12 + 8 + 6 =                          25 + 15 - 30 =

36 + 19 - 19 =                       51 - 19 + 18 =

Hướng dẫn giải

12 + 8 + 6 = 26                         25 + 15 - 30 = 10

36 + 19 - 19 = 36                      51 - 19 + 18 = 50

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:01

Các câu hỏi cùng bài học