Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 13:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

28 + 19;               73 - 35;

53 + 47;                90 - 42.

Hướng dẫn giải

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 13:57

Các câu hỏi cùng bài học