Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 - 48

b) 90 - 32;                          71 - 25;                              100 - 7.

Hướng dẫn giải

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:38

Các câu hỏi cùng bài học