Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:32

Lý thuyết

Câu hỏi

 Đây là tờ lịch tháng 4:

Tháng 4 có 30 ngày.

Xem tờ lịch rồi cho biết:

- Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?

- Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?

Hướng dẫn giải

- Thứ sáu trong tháng 4 là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.

- Thứ ba tuần trước là ngày 13 tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày 27 tháng 4.

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:32

Các câu hỏi cùng bài học