Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu nào đúng? Câu nào sai?

Hướng dẫn giải

Tranh 1: Câu b đúng, câu a sai.

Tranh 2: Câu d đúng, câu c sai.

Tranh 3: Câu e đúng, câu g sai.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:27

Các câu hỏi cùng bài học