Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 10:43

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

a) 63 - 35;                       73 - 29;                        33 - 8

b) 93 - 46;                       83 - 27;                       43 - 14.

Hướng dẫn giải

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 10:43

Các câu hỏi cùng bài học