Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 10:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Hướng dẫn giải

a)  - (lối, nối) : nối liền, lối đi

     - (lửa, nửa) : ngọn lửa, một nửa

b) - (ước, ướt) : ước mong, khăn ướt

     - (lược, lượt) :  lần lượt, cái lược

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 10:35

Các câu hỏi cùng bài học