Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 (SGK trang 101)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Hướng dẫn giải

Lòng yêu nước là tình yêu quê hương đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khó khăn của mình để phục vụ lợi ích của Tổ quốc.
Theo mình nghĩ truyền thống yêu nước của dân tộc ta là:
-Yêu nước là một truyền thống thiêng liêng và cao quý nhất của dân tộc Việt Nam.
-Yêu nước là cội nguồn của giá trị truyền thống khác.
-Yêu nước được hình thành và hun đúc từ trong các cuộc đấu tranh gian khổ, kiên cường chống giặc ngoại xâm và cả trong lao động xây dựng đất nước.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học