Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số :

Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi tám, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Viết các số theo cách đọc đã cho.

Cách giải :

Các số là: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:38

Các câu hỏi cùng bài học