Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:17

Lý thuyết

Câu hỏi

 Viết các số:

a) Từ 11 đến 20:............................................................

b) Từ 21 đến 30:............................................................

c) Từ 48 đến 54:.............................................................

d) Từ 69 đến 78:.............................................................

đ) Từ 89 đến 96:.............................................................

e) Từ 91 đến 100:............................................................

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Đếm xuôi các số liên tiếp trong khoảng đề bài yêu cầu.

Cách giải :

a) Từ 11 đến 20: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

b) Từ 21 đến 30: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

c) Từ 48 đến 54: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

d) Từ 69 đến 78: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

đ) Từ 89 đến 96: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

e) Từ 91 đến 100: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:17

Các câu hỏi cùng bài học