Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Xác định vị trí của kim giờ và kim phút của từng đồng hồ; đọc giờ rồi nối với số chỉ giờ đúng.

- Khi kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào số nào thì đồng hồ đang chỉ giờ đó.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:46

Các câu hỏi cùng bài học