Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:53

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Thực hiện trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:53

Các câu hỏi cùng bài học