Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ?

Tóm tắt:

Có     :.....con chim

Bay đi :....con chim

Còn lại :....con chim ? 

                    Bài giải

Số chim còn lại là:

........................=....(con)

           Đáp số: .... con chim.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Đọc đề bài rồi điền các số liệu đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số chim lúc ban đầu trừ đi số chim đã bay đi.

Cách giải :

Tóm tắt :

Có     : 8 con chim

Bay đi: 2 con chim

Còn lại:....con chim ? 

Bài giải:

Số con chim còn lại là:

8 - 2 = 6 (con chim)

Đáp số: 6 con chim.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:14

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm