Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:44

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Từ cách đọc đã cho, xác định số hàng chục và hàng đơn vị rồi viết các số có hai chữ số.

- Đếm xuôi từ số 19 rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Cách giải :

a) Viết các số lần lượt là: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

b)

Đọc các số lần lượt là:

19: Mười chín

20: Hai mươi

21: Hai mươi mốt

22: Hai mươi hai

23: Hai mươi ba 

24: Hai mươi tư

25: Hai mươi lăm

26: Hai mươi sáu

27: Hai mươi bảy

28: Hai mươi tám 

29: Hai mươi chín

30: Ba mươi

31: Ba mươi mốt

32: Ba mươi hai

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:45

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm