Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 4 2019 lúc 19:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính:

14 - 3                              17 - 5                        19 - 2

16 - 5                              17 - 2                        19 - 7

Hướng dẫn giải

Update: 30 tháng 4 2019 lúc 19:05

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm