Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 10:16

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

 1 + 9 =          2 + 8 =             3 + 7 =                  4 + 6 =              5 + 5 =

 10 - 1 =         10 - 2 =            10 - 3 =                 10 - 4 =              10 - 5 =

 6 + 4 =          7 + 3 =             8 + 2 =                  9 + 1 =              10 + 0 =

10 - 6 =          10 - 7 =            10 - 8 =                 10 - 9 =              10 - 0 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm lại các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

1 + 9 = 10       2 + 8 = 10       3 + 7 = 10        4 + 6 = 10      5 + 5 = 10

10 - 1 = 9       10 - 2 = 8         10 - 3 = 7         10 - 4 = 6       10 - 5 = 5

6 + 4 = 10       7 + 3 =  10      8 + 2 = 10        9 + 1 = 10      10 + 0 = 10

10 - 6 = 4       10 - 7 = 3         10 - 8 =  2       10 - 9 = 1        10 - 0 = 10

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 10:16

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm