Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:29

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

7  +1 =                  6 + 2 =                  5 + 3 =                       4 + 4 =

1 + 7 =                  2 + 6 =                  3 + 5 =                       8 - 4 =

8 - 7 =                  8 - 6 =                   8 - 5 =                         8 + 0 =

8 - 1 =                  8 - 2 =                   8 - 3 =                         8 - 0 =

Hướng dẫn giải

7  +1 = 8               6 + 2 = 8                5 + 3 = 8                  4 + 4 = 8

1 + 7 = 8               2 + 6 = 8                3 + 5 = 8                  8 - 4 = 4

8 - 7 = 1                8 - 6 = 2                 8 - 5 = 3                   8 + 0 = 8

8 - 1 = 7                8 - 2 = 6                 8 - 3 = 5                   8 - 0 = 8

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:29

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm