Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 16:14

Lý thuyết

Câu hỏi

 Tính:

1 + 3 =                    3 + 1 =                    1 + 1 = 

2 + 2 =                    2 + 1 =                    1 + 2 =

Hướng dẫn giải

1 + 3 = 4              3 + 1 = 4                  1 + 1 = 2

2 + 2 = 4              2 + 1 = 3                  1 + 2 = 3

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 16:14

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm