Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 11:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ.

Cách giải :

Đồng hồ A chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 9 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 12 giờ 15 phút.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 11:07

Các câu hỏi cùng bài học