Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 17:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Số ?

1dm = ...cm                                 ....cm = 1m

 1m = ....cm                                ....dm = 1m

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Sử dụng kiến thức vừa học : 1m = 10dm; 1m = 100cm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

1dm = 10cm                                 100cm = 1m

 1m = 100cm                                  10dm = 1m

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 17:13

Các câu hỏi cùng bài học