Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Sắp xếp lại trật tự các tranh dưới đây theo đúng diễn biến trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn :

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy quan sát ba bức tranh, kết hợp nội dung đã đọc để sắp xếp lại thứ tự và kể lại câu chuyện.

 

Trả lời:

Thứ tự đúng : 3 – 1 – 2

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:50

Các câu hỏi cùng bài học