Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:45

Lý thuyết

Câu hỏi

Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào ?

a) Một trăm linh bảy.

b) Một trăm linh chín.

c) Một trăm linh tám.

d) Một trăm linh hai.

e) Một trăm linh năm.

g) Một trăm linh ba.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Đọc số đã cho lần lượt từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Cách giải :

Số 102 ứng với cách đọc d.

Số 109 ứng với cách đọc b.

Số 105 ứng với cách đọc e.

Số 108 ứng với cách đọc c.

Số 103 ứng với cách đọc g.

Số 107 ứng với cách đọc a.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:45

Các câu hỏi cùng bài học