Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:44

Lý thuyết

Câu hỏi

Chú La mời mọi người đến nhà mình làm gì ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn đầu bài: Từ đầu... đưa tin về xã nhà.

Trả lời :

Chú La mời mọi người đến nhà mình xem ti vi, trên đó có đưa tin về xã nhà.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:44

Các câu hỏi cùng bài học