Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:30

Lý thuyết

Câu hỏi

 Tính nhẩm:

6 : 3 =                      8 : 2 =                    12 : 3 =                       15 : 3 =

2 x 3 =                      4 x 2 =                     4 x 3 =                         5 x 3 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của phép chia rồi điền nhanh kết quả của phép nhân liên quan.

- Chú ý: Trong phép chia hết, số bị chia bằng thương nhân với số chia.

Cách giải :

6 : 3 = 2              8 : 2 = 4             12 : 3 = 4                15 : 3 = 5

2 x 3 = 6             4 x 2 = 8              4 x 3 = 12               5 x 3 = 15

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:30

Các câu hỏi cùng bài học