Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm:

 6 : 3 =                                3 : 3 =                                  15 : 3 =

 9 : 3 =                              12 : 3 =                                  30 : 3 =

18 : 3 =                             21 : 3 =                                   24 : 3 =

                                                                                        27 : 3 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm phép chia các số cho 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

6 : 3 = 2                            3 : 3 = 1                              15 : 3 = 5

9 : 3 = 3                           12 : 3 = 4                             30 : 3 = 10

18 : 3 = 6                         21 : 3 = 7                             24 : 3 = 8

                                                                                    27 : 3 = 9

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:46

Các câu hỏi cùng bài học