Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:10

Lý thuyết

Câu hỏi

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Mẫu: 4 + 4 = 8;  4 x 2 = 8

5 + 5 + 5 = 15

3 + 3 + 3 + 3 = 12

Hướng dẫn giải

b) 5 + 5 + 5 = 15                                  c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12

         5 x 3 = 15                                                  3 x 4 = 12

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:10

Các câu hỏi cùng bài học