Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Những ai đến cầu hôn Mị Nương ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Trả lời :

Có hai vị thần tới cầu hôn Mị Nương là Sơn Tinh và Thủy Tinh.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:00

Các câu hỏi cùng bài học