Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 13:45

Lý thuyết

Câu hỏi

 Tính nhẩm:

12 - 4 =                9 + 5 =

11 - 5 =                 20 - 8 =

15 - 7 =                7 + 7 =

4 + 9 =                  20 - 5 =

13 - 5 =                6 + 8 =

16 - 7 =                 20 - 4 =

Hướng dẫn giải

12 - 4 = 8                9 + 5 = 14

15 - 7 = 8                7 + 7 = 14

13 - 5 = 8                6 + 8 = 14

 

11 - 5 = 6               20 - 8 = 12

4 + 9 = 13               20 - 5 = 15

16 - 7 = 9                20 - 4 = 16

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 13:45

Các câu hỏi cùng bài học