Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 13:40

Lý thuyết

Câu hỏi

Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 1 của truyện. 

Trả lời :

Khỉ đối xử với Cá Sấu rất thân thiện : Cá Sấu khóc vì không có bạn, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn. Từ đó, ngày nào Khỉ cũng hái quả cho bạn ăn.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 13:40

Các câu hỏi cùng bài học