Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:40

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm:

a)

5 + 9 =                     8 + 6 =                   3 + 9 =                   2 + 9 =

9 + 5 =                     6 + 8 =                   3 + 8 =                   4 + 8 =

b)

14 - 7 =                  12 - 6 =                  14 - 5 =                  15 - 9 =

16 - 8 =                  18 - 9 =                  17 - 8 =                  13 - 7 =

Hướng dẫn giải

a)

5 + 9 = 14            8 + 6 = 14             3 + 9 = 12          2 + 9 = 11

9 + 5 = 14            6 + 8 = 14             3 + 8 = 11          4 + 8 = 12

b)

14 - 7 = 7             12 - 6 = 6              14 - 5 = 9            15 - 9 = 6

16 - 8 = 8             18 - 9 = 9              17 - 8 = 9            13 - 7 = 6

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:40

Các câu hỏi cùng bài học